Avís legal | Revista independiente de música

Revista de música independent en:

Més poplacara:

Avís legal

General

A l'efecte del que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal la Asociación Cultural Poplacara (Titular de Poplacara) l'informa que compleix íntegrament amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, i amb els compromisos de confidencialitat propis de la seva activitat.

Asociación Cultural Poplacara posa en el seu coneixement l'existència d'un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, titularitat de la Asociación Cultural Poplacara amb la finalitat de donar a conèixer els productes a l'usuari, així com per a la comercialització dels serveis prestats i activitats relacionades amb els mateixos.

Mesures i nivells de seguretat

La Asociació Cultural Poplacara ha adoptat les mesures necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, segons la naturalesa de les dades personals tractades i les circumstàncies del tractament, amb l'objecte d'evitar, en la mesura del possible i sempre segons l'estat de la tècnica, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat

Àmbit d'aplicació

L'estructura de fitxers, equips i sistemes d'informació amb l'objecte de donar compliment a la legislació vigent en matèria de protecció de dades, s'aplicaran a tots els fitxers, temporals o permanents, titularitat de la Asociación Cultural Poplacara que continguin dades de caràcter personal, així com a qualsevol equip o sistema d'informació que els tracti.

Tot el personal contractat o vinculat a la Asociación Cultural Poplacara i els seus Encarregats de Tractament, estan obligats al compliment de la citada normativa, amb especial atenció pel que fa a les seves funcions i obligacions, que seran degudament determinades per la Asociación Cultural Poplacara

Recollida de dades

L'acceptació de les presents condicions, precisa de l'usuari la recollida d'unes dades imprescindibles per a la prestació dels seus serveis, que li seran sol·licitades personalment a través de formularis o de la pàgina web.

Perquè la informació que contenen els nostres fitxers estigui sempre actualitzada i no contingui errors, demanem als nostres col·laboradors i usuaris que ens comuniquin, al més aviat possible, les modificacions i rectificacions de les seves dades de caràcter personal.

Exercici de drets

Els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, podran ser exercitats per l'usuari, o qui a aquest representi, mitjançant sol·licitud escrita i signada, dirigida a la Asociación Cultural Poplacara, Faustino Álvarez, 37 Baix Dreta, 41002-Sevilla, Espanya. No obstant podran utilitzar-se altres mitjans que permetin reconèixer la identitat de l'usuari que exerciti qualsevol dels anteriors drets.

Consentiment

L'usuari prestarà el seu consentiment perquè la Asociación Cultural Poplacara pugui fer ús de les seves dades personals a fi de prestar un correcte desig de col·laboració ofert, així com poder rebre informació de tots els productes i serveis que en el futur la Asociación Cultural Poplacara pogués oferir.

L'emplenament del formulari inclòs en el lloc o l'enviament de correus electrònics o altres comunicacions la Asociación Cultural Poplacara implica el consentiment exprés de l'usuari a la inclusió de les seves dades de caràcter personal en el referit fitxer automatitzat, titularitat de la Asociación Cultural Poplacara.

Cessió a tercers

La Asociación Cultural Poplacara no cedeix dades de caràcter personal sense el consentiment exprés dels seus titulars, que haurà de ser concedit en cada ocasió, sent només cedits amb la finalitat expressada i sempre amb el consentiment de l'usuari.

Confidencialitat i secret

Les dades recollides en totes les comunicacions privades entre la Asociación Cultural Poplacara i els usuaris seran tractades amb absoluta confidencialitat, comprometent-se la Asociación Cultural Poplacara a l'obligació de secret de les dades de caràcter personal, al seu deure de guardar-les i adoptar totes les mesures necessàries que evitin la seva alteració, pèrdua i tractament o accés no autoritzat, d'acord amb el que estableix el Reglament de Mesures de Seguretat dels Fitxers Automatitzats que continguin dades de caràcter personal.

A més, també tindrà la condició de confidencial la informació de qualsevol tipus que les parts intercanviïn entre si, aquella que aquestes acordin que té tal naturalesa, o la que simplement veure sobre el contingut d'aquesta informació. La visualització de dades a través d'Internet, no suposarà l'accés directe als mateixos, excepte consentiment exprés del seu titular per a cada ocasió.

Recomanem a l'usuari que no faciliti a tercers la seva identificació, contrasenya o números de referència que la Asociación Cultural Poplacara pogués proporcionar. Així mateix, per garantir que la protecció del secret entre la Asociación Cultural Poplacara i l'usuari es preservi en totes les comunicacions, aquest no ha de revelar la informació confidencial a tercers.

Canvis en la política de privacitat i protecció de dades

La Asociación Cultural Poplacara es reserva el dret de modificar la seva política de seguretat i protecció de dades amb l'objecte d'adaptar a les novetats legislatives o jurisprudencials, així com les que poguessin derivar-se de codis tipus existents en la matèria, o per decisions corporatives estratègiques, amb efectes de la data de publicació d'aquesta modificació en la pàgina web.

Adreça de contacte

Els llocs web www.poplacara.es, www.poplacara.com i www.poplacara.cat són gestionats per la Asociación Cultural Poplacara.

El fitxer creat està situat al domicili social, el qual queda establert a l'efecte del present Avís Legal, en Asociación Cultural Poplacara, Faustino Álvarez, 37 Baix Dreta, 41002-Sevilla, Espanya, amb Nif: G90175290, sota la supervisió i control de la Asociación Cultural Poplacara qui assumeix la responsabilitat en l'adopció de mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzativa per protegir la confidencialitat i integritat de la informació, d'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, i altra legislació aplicable.

La Asociación Cultural Poplacara d'acord amb la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, els comunica que l'accepció àmplia d'aquesta Llei, engloba entre aquests serveis el subministrament d'informació per aquest mitjà. En tot cas, és aplicable referent a això, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, i la seva normativa de desenvolupament, especialment, pel que fa a l'obtenció de dades personals, la informació als interessats i la creació i manteniment de fitxers de dades personals